♥♥ مـــــــاه زنـــــدگیمون ♥♥

כـפּــωـتت כارᓄـ. ناز نازے ᓄـن.

                                                  دوســـت داشتن به تـــعداد دفـــعات گـــفتن نـــــیست!   حســی اســـــت:   کـه بـــاید بی کلام هـــــم لــــمس شود.     اگر نـــــــهایت دوســـــــت داشــــــــتن در قطره ی باران است من   دریا را تقدیم...
9 بهمن 1393
1013 31 32 ادامه مطلب

....چند نکته....

  کم ت رین آرزویم این است:هرگز باچشمان مهربانت     نامهربانی روزگار را نبینی.         هرکس بد مابه خلق گوید      ما سینه ازاو نمی خراشیم       ماخوبی او به خلق گوییم         تا هر دو دروغ گفته باشیم       ای بسا ابلیس آدم روکه هست        پس به هر دستی نباید داد دست       بهترین ایمان آن است که معتقدباشی     هرجا هستی خدا با توس...
17 دی 1393