♥♥ مـــــــاه زنـــــدگیمون ♥♥

....چند نکته....

  کم ت رین آرزویم این است:هرگز باچشمان مهربانت     نامهربانی روزگار را نبینی.         هرکس بد مابه خلق گوید      ما سینه ازاو نمی خراشیم       ماخوبی او به خلق گوییم         تا هر دو دروغ گفته باشیم       ای بسا ابلیس آدم روکه هست        پس به هر دستی نباید داد دست       بهترین ایمان آن است که معتقدباشی     هرجا هستی خدا با توس...
17 دی 1393