♥♥ مـــــــاه زنـــــدگیمون ♥♥

כـפּــωـتت כارᓄـ. ناز نازے ᓄـن.

                                                  دوســـت داشتن به تـــعداد دفـــعات گـــفتن نـــــیست!   حســی اســـــت:   کـه بـــاید بی کلام هـــــم لــــمس شود.     اگر نـــــــهایت دوســـــــت داشــــــــتن در قطره ی باران است من   دریا را تقدیم...
9 بهمن 1393
1013 31 32 ادامه مطلب
1